მომსახურების პირობები

შესავალი

წინამდებარე პირობები აწესრიგებს ურთიერთობას თქვენს (შემდეგ „მომხმარებელი“) და შპს „კოინმანია“-ს შორის (შემდგომში „coinmania.ge“, ან ჩვენ).  

ვინაიდან კლიენტს აქვს სურვილი, იყიდოს ან გაყიდოს ჩვენი ვებ-გვერდიდან  კრიპტოვალუტა და ამ მიზნით მიიღოს მომსახურება, მხარეები თანხმდებიან ქვემოთ მოცემულ პირობებზე, რომლის საფუძველზეც მოხდება ჩვენს მიერ მომსახურებების კლიენტისათვის შეთავაზება და მიწოდება.

რუსეთის გმობა

ვგმობ რუსეთის აგრესიას საქართველოში და უკრაინაში.

ვაცხადებ, რომ რუსეთი ოკუპანტია, რომელიც შეიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წელს და უკრაინის ტერიტორიაზე 2014 და 2022 წელს.

ვაღიარებ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ვაცხადებ, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია.

ვაცხადებ, რომ არ გავაზიარებ რუსეთის სახელმწიფოს პროპაგანდას და დავუპირისპირდები ამ პროპაგანდას.

ვაცნობიერებ, რომ ამ პირობების დარღვევა გამოიწვევს ჩემი რეგისტრაციის გაუქმებას.

ტერმინთა განმარტებები

კლიენტი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც აკმაყოფილებს პირობებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და რომელიც ანიჭებს "კოინმანიას" უფლებას, დაამუშავოს კლიენტის პერსონალური მონაცემები, მიიღოს მისგან დავალება ფინანსური ოპერაციის განხორციელებაზე;  

ოპერაცია - კლიენტის და "კოინმანიას" სხვადსხვა ტიპის კრიპტოვალუტის ანგარიშებს შორის კრიპტოვალუტის გადარიცხვა, კონვერტაცია ან/და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე ნებისმიერი ოპერაცია;

მხარე - "კოინმანია" ან კლიენტი;

მხარეები - "კოინმანია" და კლიენტი ერთობლივად; 

ოფერტი - "კოინმანიას" მიერ საკუთარ ვებ.პორტალზე გამოქვეყნებული შეთავაზება კლიენტების მიმართ; 

პირობები - წინამდებარე პირობები; 

უნივერსალური იდენტიფიკატორები - "კოინმანიას" მიერ კლიენტისათვის მიწოდებული მონაცემების ერთობლიობა, რომელთა გამოყენებითაც კლიენტი რეგისტრირდება ცენტრალური იდენტიფიკაციის სისტემაში და რომელთა საშუალებით შესაძლებლობა ეძლევა ისარგებლოს "კოინმანიას"რიგი დისტანციური მომსახურებებით ან/და დისტანციური მომსახურების არხებით;

განაცხადი - კლიენტის მიერ "კოინმანიას" ვებ.პორტალზე შევსებული მოთხოვნა ფინანსურ ოპერაციაზე, რომელიც სხვა მონაცემებთან ერთად, შეიცავს მითითებას "კოინმანიას" მომსახურებების შესახებ კლიენტის მიერ მომსახურებების მიღებაზე; 

ტრანზაქცია - ნიშნავს კრიპტოვალუტის ან/და სხვა ფულადი სახსრების გადარიცხვას მომხმარებლის ანგარიშზე; მომხმარებელთა შორის კრიპტოვალუტის ან/და სხვა ფულადი სახსრების გადარიცხვის განხორციელებას;

1. მომსახურების მოცულობა

1.1. მომხმარებელი ვალდებულია, ჩვენი მომსახურებების გამოყენებისას თავად უზრუნველყოს იმ ქვეყნის კანონმდებლობის დაცვა, რომელშიც იგი აღნიშნული სერვისების გამოყენების დროს იმყოფება.

1.2. მომხმარებელი ადასტურებს და ეთანხმება, რომ სავაჭრო ტრანზაქციების დასრულებისას, ის ვაჭრობს სხვა მომხმარებლებთან, ხოლო ჩვენ ვმოქმედებთ, როგორც შუამავალი მსგავს შეთანხმებებში და არა როგორც კონტრაგენტი.

2. მომხმარებლის უფლებები და ვალდებულებები

2.1. მომხმარებელს ეკრძალება, გამოიყენოს საიტის მომსახურება კრიმინალური ქმედებებისათვის, ისეთის, როგორიცაა: ფულის გათეთრება, არალეგალური ოპერაციები, ტერორისტული დაჯგუფებების დაფინანსება ან ჰაკერობა ბოროტი განზრახვით და სხვა.

3. მომხმარებლის განცხადებები და გარანტიები

3.1. ანგარიშის რეგისტრაციისას მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ გაეცნო მომსახურების წესებს და არის მინიმუმ 18 წლის და აქვს უფლება დაეთანხმოს ზემოაღნიშნულ პირობებს და იყოს მონაწილე აღნიშნული გარიგებებისა.

3.2. მომხმარებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის ანგარიშზე განთავსებული კრიპტოვალუტა ეკუთვნის მას და მოპოვებულია კანონიერი წყაროებიდან.

3.3. მომხმარებელი იძლევა გარანტიას, რომ კრიპტოვალუტის განაღდებას მოახდენს მხოლოდ საკუთარ ანგარიშზე, სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვიხსნით ნებისმიერ პასუხისმგებლობას კრიპტოვალუტის განაღდებასთან დაკავშირებით.

4. ჩვენი უფლებები და ვალდებულებები

4.1. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შევაჩეროთ მომხმარებლის ანგარიშის აქტივობა და დავბლოკოთ ანგარიშზე არსებული კრიპტოვალუტა ან ფულადი სახსრები, თუ მომხმარებელი არ შეასრულებს წინამდებარე პირობებს.

4.2. ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ ნებისმიერი პირდაპირი და ირიბი ზიანისათვის, დაკარგული მოგების/შემოსავლისათვის, რომელიც არ არის გამოწვეული ჩვენს მიერ ვალდებულების დარღვევით.

4.3. ჩვენ მომხმარებლის საფულეში თანხას ჩარიცხავთ მას შემდეგ, რაც ჩვენი სისტემა აღმოაჩენს და დაინახავს კოინმანიას საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხულს თანხას.

4.4. თაღლითობის შემთხვევის გამოვლენისას ჩვენ ვალდებული ვართ, ყველა საჭირო ინფორმაცია, მათ შორის, სახელები, მისამართები და სხვა გამოთხოვილი ინფორმაცია გადავცეთ შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე საგამოძიებო ორგანოებს მათი მოთხოვნის შესაბამისად.

5. ჩვენი განცხადებები და გარანტიები

5.1. ჩვენ პლატფორმაზე განხორციელებული ნებისმიერი დავალება ყიდვისა თუ გაყიდვის თაობაზე უნდა განხორციელდეს ანონიმურად, ისე რომ მყიდველის და გამყიდველის ვინაობა უცნობი დარჩეს. ტრანზაქციის ღირებულება განისაზღვრება მყიდველის და გამყიდველის მიერ შესრულებული დავალებების, პლატფორმაზე არსებული ფასების შესაბამისად, ტრანზაქციისთვის საჭირო საკომისიოს ჩათვლით.

6. ინტელექტუალური საკუთრების უფლება

6.1. მოცემულ საიტზე არსებული კონტენტი წარმოადგენს ჩვენს საკუთრებას და დაცულია საავტორო უფლებით, პატენტით, სავაჭრო (სასაქონლო) ნიშნით;

6.2. სავაჭრო ნიშანი, სავაჭრო დასახელება, მომსახურების ნიშნები და ლოგოტიპები, რომლებიც განთავსებულია ჩვენს ვებ გვერდებზე, საკუთრების უფლებით გვეკუთვნის ჩვენ. 

პროგრამული უზრუნველყოფა, აპლიკაციები, ტექსტი, გამოსახულება, გრაფიკა, მონაცემები, ფასები, საქონელი, ვიდეო და აუდიომასალა, რომელიც გამოყენებულია აღნიშნულ საიტზე, გვეკუთვნის ჩვენ. 

სავაჭრო ნიშნების და სხვა კონტენტის კოპირება, მოდიფიცირება, გადამუშავება, ჩამოტვირთვა, განთავსება, გადაგზავნა, შეკრება ან/და გავრცელება ნებისმიერი ფორმით ან/და ნებისმიერი საშუალებით აკრძალულია. 

საიტზე არსებული კონტენტის განთავსება სხვა საიტზე ან სხვა კომპიუტერულ ქსელში აკრძალულია.

ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, რაც დაარღვევს საავტორო უფლებას, პატენტის უფლებას, სასაქონლო ნიშნის უფლებას გამოიწვევს დამრღვევი პირის მიმართ სისხლისამართლებრივი ან/და სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.

7. ტრანზაქციები

7.1. მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს, რომ მისი შეკვეთა შესრულდება მხოლოდ სათანადო შემოწმების შემდეგ, ესმის და ეთანხმება შეკვეთის შინაარსსა და შესაძლო შედეგებს. მომხმარებელი აცნობიერებს, რომ შეკვეთის შესრულების შემდეგ ტრანზაქცია არ შეიძლება გაუქმდეს;

7.2. შეკვეთების მინიმალური და მაქსიმალური ოდენობა იცვლება თითოეული სავაჭრო წყვილისთვის და მისი ნახვა შესაძლოა სავაჭრო გვერდზე შეკვეთის განთავსების შემდეგ;

7.3. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი აღმოაჩენს საკუთარ ანგარიშზე რაიმე ტრანზაქციას, უცნობ დეპოზიტებს, ან/და საშუალებების გატანას, რაც მის მიერ არ იყო შესრულებული, იგი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ გვაცნობოს და შემდგომში მიყვეს ჩვენს ინსტრუქციებს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უფლებამოსილი ვართ, გამოძიების დასრულებამდე გავყინოთ მომხმარებლის ანგარიში.

7.4. საფულის მისამართზე გადმორიცხული ვალუტა ან თოქენი, რომლის მხარდაჭერა არ აქვს ჩვენ საფულეს, შესაძლოა დაიკარგოს სამუდამოდ.

8. ტრანზაქციის საფასური

8.1. მომხმარებელი თანახმაა გადაგვიხადოს საკომისიო ყოველი ტრანზაქციისთვის. 

8.2. ვაჭრობის დაწყებამდე მომხმარებელი უნდა გაეცნოს ტრანზაქციის საფასურის განაკვეთს, რაც მდგომარეობს შემდეგში: 

8.3.  არაელექტრონული ფორმით ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში მომსახურების ტარიფები შესაძლოა შეიცვალოს და არ ემთხვეოდეს წინამდებარე მომსახურების პირობების 8.2 პუნქტში მითითებულ ტარიფებს. 

8.4. ტრანზაქციის საფასური, სხვა გადასახადები ან/და გადასახადის გადახდის პროცედურა შეიძლება შეიცვალოს/გადაიხედოს ჩვენ მიერ ცალმხრივად, მსგავსი ცვლილებები ძალაში შედის მათი საიტზე გამოქვეყნების მომენტისთანავე.